فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 1

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی راهبر آموزشی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی راهبر آموزشی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تقویم اجرایی و برنامه سالانه 98-97

دانلود تقویم اجرایی و برنامه سالانه 98-97

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه سالانه معاون پرورشی

برنامه سالانه معاونت پرورشی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تعالی مدیریت

دانلود طرح تعالی مدیریت سال 97-98

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل